swing redInformácia pre účastníkov kurzov Swing Dance v Charlie dance studiu.

Kto sa môže prihlásiť
 • Každý, kto má záujem. Predchádzajúca prax nie je nutná ani potrebná.
 • Prihlásiť sa môžu páry aj jednotlivci

Prihlás sa do kurzu

Druhy kurzov
 • Kurz 1. (K1) - pre úplných začiatočníkov
 • Kurz 2. (K2) - pre pokročilých začiatočníkov alebo účastníkov Kurzu 1
 • Kurz 3. (K3) - pre mierne pokročilých alebo účastníkov Kurzu 2
Platba za kurz

Cena našich kurzov je 0,75 € / 10 minút.

Napr.:
> 45,- € za kurz, ktorý má desať 60 minútových lekcií

 • kurz je potrebné uhradiť pred jeho začiatkom
 • ak sa kurz pre nedostatok záujemcov neotvorí
  • je možné využiť iný kurz
  • vráti sa kurzový poplatok v plnej výške
 • kurzovné sa nevracia, ak kurzista predčasne ukončí kurz

Prihlás sa do kurzu

Ako sa pripraviť na kurz
 • na lekciu si prines ľahkú obuv (napr.: plátené tenisky s tenšou podrážkou).
 • oblečenie doporučujeme ako na telocvik, aerobik, iný šport... (tričko, tepláky ..)
 • niečo na pitie
 • uterák (asi sa spotíš)
 • príď tak, aby si na začiatku lekcie bol už pripravený na nácvik
 • nežuj počas kurzu žuvačku, ruší to cítenie rytmu
 • na kurze si vypni zvonenie na mobile a odlož žuvačku
Ako po kurze
 • Po kurze môžeš voľne prestúpiť medzi mierne pokročilých, kde sa budeš učiť ťažšie väzby, choreografie, prípadne sa môžeš pripravovať na súťažnú dráhu
 • Využiješ ďalší z našich ponúkaných kurzov

Prihlás sa do kurzu

Ako sa k nám dostanete
 • Adresa, mapa, popis - prejdi na kontakty

Podmienky pre účastníkov kurzov Swing Dance v Charlie dance studiu.

Prevádzkovateľ kurzu: 
 • Kurzy tanečného štúdia CHARLIE prevádzkuje Charlie dance studio, občianske združenie, ičo: 30814987.
  (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
Rezervačné podmienky:
 • Swing Dance
  • Na základe aktuálnej ponuky kurzov vyplňte a odošlite Vašu prihlášku. 
  • Obratom Vám zašleme identifikačné údaje pre zrealizovanie platby bankovým prevodom.
  • Po zaplatení celej čiastky budete zaradení do kurzu. Počet účastníkov v kurzoch je limitovaný, takže ak nezrealizujete platbu do dohodnutého dátumu, termín bude ponúknutý ďalším záujemcom.
 • Individuálne kurzy
  • Vyplňte a odošlite Vašu prihlášku. 
  • Obratom Vám zašleme identifikačné údaje pre zrealizovanie platby bankovým prevodom.
  • Po zaplatení sa môžete zúčastniť individuálnej hodiny.

Prihlás sa do kurzu

Storno podmienky a poplatky pri kurzoch Swing Dance:
 • V prípade neobsadenia kurzu minimálne 8 účastníkmi sa kurz neotvára a nahláseným účastníkom bude ponúknutý iný termín kurzu alebo vrátenie celej ceny kurzovného.
 • V prípade, že Prevádzkovateľ nezabezpečí kurz, má účastník nárok na vrátenie celej ceny kurzovného.
 • V prípade, že Prevádzkovateľ nezabezpečí časť kurzu, má účastník nárok na vrátenie pomernej časti kurzovného.
 • Pri stornovaní účasti na kurze (vrátení platby) Vám budeme účtovať:
  • 0% z ceny (vrátenie celej ceny kurzovného) pri odhlásení sa z kurzu viac ako 7 dní pred začiatkom kurzu
  • 50% z ceny pri odhlásení sa z kurzu 3 až 7 dní pred začiatkom kurzu
  • 100% z ceny pri odhlásení sa 1 - 2 dni pred začiatkom, v deň začiatku kurzu alebo po začatí kurzu.
 • Na základe písomne doručenej žiadosti účastníka môže Prevádzkovateľ rozhodnúť o znížení tohto storno polatku. Je uplatnená najmä ak došlo k závažným zmenám v podmienkach účasti ako zmena bydliska, zdravotného stavu a pod. Účastník však na to nemá právny nárok. Minimálny storno poplatok je 20 €.
 • Pri nahlásení náhradníka storno poplatky neúčtujeme.
Ostatné podmienky kurzov:
 • Ak sa účastník kurzu nemôže dostaviť na lekciu, nemá nárok na náhradu poplatku.
 • Ak sa pridáte do prebiehajúceho kurzu, odpočítame Vám lekcie, ktoré sa už uskutočnili.
 • Kurzovné sa zo žiadneho dôvodu nevracia.
 • V prípade neobsadenia kurzu minimálne 8 účastníkmi sa kurz neotvára a nahláseným účastníkom bude ponúknutý iný termín kurzu.
Storno podmienky a poplatky pri individuálnych kurzoch:
 • Pri stornovaní účasti na súkromnej hodine (vrátení platby) Vám budeme účtovať:
  • 0% z ceny (vrátenie celej ceny hodiny) pri odhlásení sa z hodiny viac ako 2 dni pred začiatkom hodiny
  • 50% z ceny pri odhlásení sa z kurzu 1 deň pred začiatkom hodiny
  • 100% z ceny pri odhlásení sa v deň konania hodiny.
Vyhotovovanie záznamov
 • Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa kurzov je zakázané vyhotovovať originál zvukovo-obrazového alebo iného záznamu lekcie alebo výučby tanca, a to bez ohľadu na to, či sa výučba vykonáva v priestoroch štúdia alebo iných priestoroch. Súhlas sa udeľuje formou písomnej zmluvy v súlade s ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“).
 • V prípade porušenia tohto ustanovenia Obchodných podmienok účastníkom kurzu počas lekcie kurzu, môže prevádzkovateľ kurzu vykázať účastníka kurzu z tanečného štúdia bez možnosti náhrady prerušenej lekcie tanca. V prípade opakovaného porušenia, môže prevádzkovateľ kurzu odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s účastníkom kurzu. Účastníkovi kurzu v takomto prípade nevzniká náhrada nespotrebovaného kurzovného. Zároveň každý porušiteľ predmetného ustanovenia Obchodného zákonníka zodpovedá za porušenie práv výkonného umelca v zmysle autorského zákona. V prípadoch neupravených týmito Obchodnými podmienkami sa použijú príslušné ustanovenia autorského zákona.
 • Účastník kurzu prihlásením alebo zapísaním sa do kurzu udeľuje Prevádzkovateľovi kurzu výslovný a dobrovoľný súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, mobilný kontakt a e-mailová adresa v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“). Súhlas na spracúvanie osobných údajov (vrátane ich poskytovania osobám spolupracujúcim s Prevádzkovateľom kurzu, napr. jednotlivým lektorom, ktoré ich budú spracúvať) je udelený výlučne na účel súvisiaci priamo alebo nepriamo s prevádzkovaním kurzu a/alebo činnosťou Prevádzkovateľa kurzu.
 • Účastník kurzu ďalej prihlásením alebo zapísaním sa do kurzu udeľuje Prevádzkovateľovi kurzu výslovný a dobrovoľný súhlas na zhotovovanie akýchkoľvek obrazových alebo zvukovo-obrazových záznamov týkajúcich sa účastníka kurzu počas priebehu kurzu (jeden záznam maximálne však v rozsahu 10 minút), a to za účelom interných potrieb Prevádzkovateľa kurzu a s ním spolupracujúcich osôb vrátane propagácie činnosti Prevádzkovateľa kurzu a s ním spolupracujúcich osôb, a to aj v masmédiách. Prevádzkovateľ kurzu je povinný vykonanie záznamu vopred oznámiť účastníkom kurzu a vykonať ho tak, aby v čo najmenšej miere rušil priebeh kurzu. Za uvedeným účelom je Prevádzkovateľ kurzu oprávnený vyhotoviť aj obrazový alebo zvukovo-obrazový záznam z akéhokoľvek celého podujatia organizovaného Prevádzkovateľom kurzu alebo v spolupráci s ním.
 • Súhlas je udelený na dobu neurčitú (najneskôr však do pominutia účelu poskytnutia osobných údajov) a je ho možné kedykoľvek písomne odvolať (nie však so spätnou účinnosťou).
 • Poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je dobrovoľné a účastník kurzu má v tejto súvislosti k dispozícii všetky práva dotknutej osoby v zmysle § 20 Zákona (napr. za Zákonom stanovených podmienok právo vyžadovať informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych spracúvaných osobných údajov, namietať proti spracúvaniu osobných údajov, vyžadovať likvidáciu osobných údajov po splnení účelu spracúvania alebo pri porušení zákona, podať oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov pri podozrení z neoprávneného spracúvania osobných údajov).

** Prosíme rešpektujte naše podmienky. My rešpektujeme Vašu osobnosť a individuálne potreby. Korektné vzťahy vedú k obojstrannej spokojnosti. Ďakujeme!